Følg oss på

 • Vedtekter for Ødegården barnehage, Storsand, 3475 Sætre

  1. Eierforhold og drift
  Barnehagen eies av Ødegården barnehagedrift AS. Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

  2. Formål

  Barnehageloven § 1: ”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
  Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
  Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.”

  3. Opptaksmyndighet og opptakskriterier

  Det gjennomføres et årlig hovedopptak i henhold til barnehagelovens § 12 ” Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.
  Forvaltningsloven kapittel IV-VI gjelder ikke for opptak i barnehage. Kongen gir forskrift om behandling av søknader om opptak i barnehage.”
  Barn av fast ansatte ved Ødegården barnehage har fortrinnsrett ved opptak. Søsken til barn i barnehagen prioriteres ved opptak.
  Barnet beholder plassen inntil barnet begynner på skolen.

  4. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

  Barnehageåret starter 01. august.
  Opptaksperioden for barn i barnehagen gjelder fra opptak vedtas til plassen sies opp eller frem til 31. juli det året barnet begynner på skolen.
  Plassen kan skriftlig sies opp av begge parter med 2 måneds varsel regnet fra den 1. i hver måned. Unntak er hvis barnehageplassen skal avsluttes i perioden 01. mai – 01. august. Det må da sendes skriftlig oppsigelse av plassen før 01. mai. Det skal betales ut oppsigelsesperioden.
  Det må foreligge skriftlig oppsigelse av tildelt barnehageplass og oppsigelsen adresseres til daglig leder for barnehagen.
  For barn med barnehageplass som slutter for å begynne i skole/ SFO 01. august trengs ingen skriftlig oppsigelse av barnehageplassen. Dersom plassen avsluttes før 31. juli gjelder vanlig krav til oppsigelse. Dersom det er ønskelig å opprettholde plassen i barnehagen frem til 15. august må det spesielt søkes barnehagen om dette i god tid før sommerferien. Daglig leder har ansvar for melding til administrasjonen om at plassen da skal faktureres fram til 15.august.
  Oppholdsbetaling for ubenyttet plass påløper frem til det foreligger en skriftlig oppsigelse.

  Skriftlig oppsigelse fra Ødegården barnehage skjer med 1 måneds varsel fra den 1. i hver måned dersom;

 • plassen er tildelt ut fra uriktige opplysninger gitt av foreldrene / foresatte i søknaden
 • ved helt eller delvis manglende oppholdsbetaling
 • ved fravær over 4 uker uten at barnehagen er varslet om årsaken til fraværet
 • i andre tilfeller der foreldrene / foresattes forhold eller andre særskilte forhold gir grunn til at barnet har fått tildelt plass på manglende opplysninger om hvilke behov barnet vil ha for å kunne ha nytte av et barnehagetilbud.
 
4.2 Oppholdsplass
Vi har et begrenset antall plasser på 80% og 60%.

5. Åpningstider og ferier

Barnehagens åpningstid er mandag – fredag kl. 06.45. - 17.00.
Barnehagen er stengt:
 • Julaften og nyttårsaften
 • 3. og 4. juledag.
 • Dersom en eller begge av disse dagene faller på lørdag eller søndag stenges barnehagen påfølgende dager.
 • Onsdag før skjærtorsdag.
 • 3 ukers sommerferie i juli, uke 28,29 og 30.
 • Helligdager.
 • Barnehagen har 5-6 planleggingsdager i løpet av året.
 • Barna skal ha minimum 4 uker ferie hver barnehageår. 3 av disse skal være sammenhengende i barnehagens sommerferie. Dersom den 4. og siste uken skal dele opp, skal dette gjøres i forbindelse med jul og påske.
6. Foreldrebetaling
Vi følger til en hver tid statens gjeldende satser i forhold til maksimalbeløp for foreldrebetaling. Betalingen skjer forskuddsvis hver måned. Foreldre betaler full oppholdsbetaling i 11 måneder, hvorav juli er betalings fri måned.
Hurum kommune tilbyr 30 % søskenmoderasjon for barn nr 2 og 50 % for barn nr 3 som går i barnehagen.
Foreldrene må betale for oppholdet fra den dagen tilvenningen begynner.
Foreldre/ foresatte med utestående oppholdsbetaling i barnehage, tildeles barnehageplass under forutsetning av at tidligere mellomværende med barnehagen blir oppgjort før plassen tas i bruk. Når barn og foreldre ikke er ute av barnehagen ved stengetid, vil det bli avkrevd i oppholdsbetalingen et gebyr på 200 kr. for hver påbegynt kvarter. Dette er for å kompensere for utlegg ved personalets overtidsarbeid. Ved for sent hentet barn skal både den som henter og den ansatte skrive under på et skjema for å bekrefte når barnet forlater barnehagen.

7. Måltider

Kostpengene dekker formiddagsmat, melk og frukt og tillegges månedsbetalingen. Pris fastsettes en gang per år.

8. Helse

Sykdom meldes til barnehagen snarest mulig. Syke barn kan ikke oppholde seg i barnehagen.

9. Barns og foreldres medvirkning

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Jfr. Lov om barnehager § 4 med tilhørende forskrifter.
Foreldreråd som består av alle foreldrene.
Samarbeidsutvalg som består av to representanter for foreldrene, to representanter for de ansatte og to representanter fra eier. Det velges også vara medlemmer for hver representant. Barnehagens daglige leder er sekretær i samarbeidsutvalget og står ansvarlig for innkalling sammen med leder av utvalget. Leder velges blant de valgte representantene. Utvalget velges for to år om gangen.
Barn har rett til medvirkning. Barns synspunkter på barnehagens daglige virksomhet skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

10. Forsikringer

Barnehagen har egen kollektiv ulykkesforsikring som gjelder alle barn som går i Ødegården barnehage. Denne forsikringen gjelder når barna er i barnehagen, på tur i regi av barnehagen og på reiser til og fra barnehagen.

11. Areal

Barnehagebygget er på totalt 850 m2. Netto leke- og oppholdsareal er 4 m2 for barn over 3 år og 5.5.m2 for barn under 3 år. Arealnormen er veiledende. Barnehagens inngjerdet område er på 6 mål.

12. Taushetsplikt

For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13f tilsvarende.

13. Iverksetting og endringer

Vedtektene er fastsatt og kan endres av eier. Vedtektene gjelder til de revideres som følge av eierforhold, eller andre forhold som har betydning for virksomheten.